L’Arte è di tutti, MAXXI 5 aprile 2016

Foto di Ebe Ghiglia